Kimtech® Wettask®

฿0.00

ขนาดบรรจุ: 6 ม้วน/กล่อง (ม้วนละ 60แผ่น)

Kimtech® Wettask® (ระบบเช็ดทําความสะอาดชนิดเติม WETTASK)

ผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาด WETTASK®
ช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้ตัวทําละลายและน้ํายาฆ่าเชื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเช็ดทําความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
▪ แนวทางใหม่ของระบบการเช็ดทําความสะอาด ด้วยระบบเช็ด ทําความสะอาดชนิดเติม ที่อากาศไม่สามารถเข้าไปได้ ช่วยให้คุณ
  ควบคุมการใช้สารเคมี และผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาดแบบเปียก สําหรับงานทําความสะอาดเฉพาะทางในส่วนงานของคุณ
▪ ลดการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ :
▪ ส่งเสริมสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย
  ผ้าเปียกสําหรับเช็ดทําความสะอาดช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่าย และไอระเหยในการใช้ตัวทําละลาย และน้ํายาฆ่าเชื้อ

▪ บรรจุภัณฑ์แบบมีฝาปิด

  เพื่อลดการปนเปื้อน ลดการกระเด็นของละอองสารเคมี เพิ่มความ ปลอดภัยให้กับพนักงาน เหมาะสําหรับการใช้งานในสถานบริการ
  ด้านสุขอนามัยที่ให้ความสําคัญกับสุขอนามัย และการควบคุมการ ติดเชื้อ การใช้คู่กับสารเคมีและตัวทําละลายอื่นในอุตสาหกรรม
▪ อีกทางเลือกหนึ่ง แทนการใช้สเปรย์ 
  ลดการสิ้นเปลืองและช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
เพียงเลือกผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาด KIMTECH* ที่เหมาะสม กับการใช้งานของคุณมากที่สุด จากนั้นเติมสารเคมีที่คุณใช้งาน โดยสามารถใส่สารเคมีได้มากถึง 2.5 ลิตร* หรือจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ เช็ดทําความสะอาดเปียกเพียงพอสําหรับการใช้งาน
* ปริมาณที่แนะนํา 1.9 ลิตร สําหรับขนาดถัง และ 800 มิลลิลิตร สําหรับขนาดกระป๋อง


Widget not in any sidebars