Neodisher PreStop ป้องกันการกันกัดกร่อนเครื่องมือแพทย์

฿0.00

เก็บนํ้ายาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ 0 ถึง 30ºC ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท 
ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน 3 ปีเมื่อเก็บรักษาตามคําแนะนํา

Neodisher PreStop ป้องกันการกันกัดกร่อนเครื่องมือแพทย์

(สเปรย์โฟมยับยั้งการกัดกร่อนสําหรับฉีดพ่นหลังจากใช้งาน)

 

ขอบข่ายการใช้งาน 

ใช้ฉีดพ่นทันทีบนเครื่องมือแพทย์หลังจากใช้งานเสร็จเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

 

ประสิทธิภาพของนํ้ายา 

 • ป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวของเครื่องมือแพทย์จากนํ้าเกลือ
 • ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์บนเครื่องมือแพทย์ช่วงระหว่างสัมผัมกับนํ้ายา(bacteriostatic) 
 • เหมาะสําหรับเครื่องมือผ่าตัด รวมถึงเครื่องมือMIS 
 • สําหรับอะโนไดซ์ อลูมิเนียม ควรทําการทดสอบก่อนการใช้งาน

 

คุณสมบัติพิเศษ

 • ป้องกันการแห้งกรังของคราบต่างๆหลังการใช้งานโดยการทําให้อุปกรณ์ เครื่องมือเปียกชื้น
 • ไม่จําเป็นต้องล้างคราบนํ้ายาออกก่อนที่จะนําเครื่องมือเข้าเครื่องล้าง
 • มีส่วนผสมของเอ็นไซม์ช่วยสลายการเกาะตัวของโปรตีนในเลือด

 

การใช้และการผสมนํ้ายา

ฉีดพ่นสเปรย์โฟม Neodisher Prestop ลงบนเครื่องมือ (ที่วางอยู่ในกล่องเก็บ เครื่องมือที่ใช้งานแล้ว) ให้เปียกชุ่มและปิดฝากล่องให้สนิท สามารถเก็บเครื่องมือหลังจากฉีดพ่นสเปรย์โฟมแล้วได้นานถึง 24 ชม. แล้วนําเครื่องมือไปล้างตามกระบวนการปกติ

 

ข้อควรทราบในการใช้งาน

 • สําหรับผู้ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น
 • สําหรับการควบคุมปริมาณการใช้แนะนําให้ใช้หัวสเปรย์ที่มากับขวดเท่านั้น
 • กระบวนการล้างควรปฎิบัติตามข้อกําหนดของเครื่องมือแพทย์และควรตรวจสอบกระบวนการล้างอย่างเหมาะสม
 • ปฎิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
 • ห้ามผสมนํ้ายาชนิดอื่นๆกับ Neodisher Prestop

 

ข้อมูลทางเทคนิค 

ค่า pH 13 (นํ้ายาเข้มข้น ที่อุณหภูมิ 20 ºC)
ค่าความหนืด <10 mPas (นํ้ายาเข้มข้น ที่อุณหภูมิ 20 ºC)
ความหนาแน่น 1.22 กรัม/ลบ.ซ. ที่อุณหภูมิ 20 ºC

 


Download
nd_1157-1119_EN_Produktblatt-PreStop_low (Brochure)
neodisher-PreStop_Product Data Sheets_2020-05-14 (Product Data Sheets)
neodisher-PreStop_SDS_2021-07-09 (Safety Data Sheets)


Widget not in any sidebars