ร่วมงาน “Reduce Today Respect Tomorrow” 3 July 2013, จัดโดย Kimberly- Clark Thailand

ร่วมงาน Reduce Today Respect Tomorrow” จัดโดย Kimberly- Clark Thailand มอบใบประกาศเกียรติคุณขอบคุณองค์กรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,3 July 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *