Booth exhibition งานประชุมวิชาการทันตแพทย์กองทัพบกประจำปี 2558 ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ภก.ชัยวัฒน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ ดร.ไวเก็ต ภายใต้แบรนด์นีโอดีสเชอร์ ผลิตภัณฑ์ ชั้นนำจากเยอรมันนี

Booth exhibition งานประชุมวิชาการทันตแพทย์กองทัพบกประจำปี 2558
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ภก.ชัยวัฒน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ ดร.ไวเก็ต ภายใต้แบรนด์นีโอดีสเชอร์ผลิตภัณฑ์ ชั้นนำจากเยอรมันนี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *